Guru Initials

A list of commonly used guru initials.

These initials are used in @iskcon.net email addresses.

 

ACBSP A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
AVS Atmanivedana Swami
BBGS Bhakti Bhrnga Govinda Swami
BBS Bhakti Bhusana Swami
BCAIS Bhakti Caitanya Swami
BCS Bhakti Charu Swami
BDDS Bhakti Dhira Damodara Swami
BG Bhavananda Das
BGD Bhagavan Das
BGNS Bhakti Gaurava Narayana Swami
BGVG Bhakti Gauravani Goswami
BJD Bhurijana Das
BKG Bir Krsna Goswami
BMS Bhaktimarga Swami
BRS Bhakti Raghava Swami
BSDS Bhakti Svarupa Damodara Swami
BSG Bhakti Sundar Goswami
BTS Bhakti Tirtha Swami
BVG Bhakti Vijnana Goswami
BVKS Bhakti Vikasa Swami
BVMD Bhakti Vaidurya Madhava Swami
BVMS Bhakti Visrambha Madhava Swami
BVNS Bhakti Vrajendranandana Swami
BVPS Bhaktividya Purna Swami
BVS Bhaktivaibhava Swami
BVTS Bhaktivyasa Tirtha Swami
BVVNS Bhakti Vighna Vinasa Narasimha Swami
CCCD Caitanya Candra Caran Das
CCD Caitanya Candra Das
CD Caru Das
CMKS Candra Mukha Swami
CMS Candramauli Swami
DAS Devamrta Swami
DDS Dhanurdhara Swami
DG Danavir Goswami
DKD Druktakarma Das
DVS Dhanvantari Swami
GDG Gunagrahi Das Goswami
GDS Giridhari Swami
GGS Gour Govinda Swami
GKG Gopal Krishna Goswami
GPS Guru Prasad Swami
GRS Giriraja Swami
GS Ganapati Swami
GSD Gopaswami Das
HDG Hridayananda Dasa Goswami
HKS Harikesa Swami
HPS Hanumatpresaka Swami
IDS Indradyumna Swami
IS Isvara Swami
JAS Jayadvaita Swami
JDG Jagadish das
JG Janananda Goswami
JND Jivananda Das
JPS Jayapataka Swami
KBG Kesava Bharati Das Goswami
KCS Kavicandra Swami
KDS Krsna Das Swami
KKD Kalakantha Das
KKS Kadamba Kanana Swami
KMD Kripamoya Das
KRD Kratu Das
KRKS Krishna Kshetra Swami
LOK Lokanath Swami
MAD Matsya Avatara Das
MD Mahatma Das
MG Mukunda Goswami
MMD Mahaman Das
MND Manonatha Das
MSD Madhusevita Prabhu
MVG Mahavisnu Goswami
MVS Mahavishnu Swami
NRS Niranjana Swami
NYS Navayogendra Swami
PAS Prahladananda Swami
PCD Purnacandra Das
PD Paramananda Das Adhikari
PDA Prithu Das Adhikari
PGS Param Gati Swami
PSDG Partha Sarathi Das Goswami
PTS Purusatraya Swami
PVS Prabhavisnu Swami
RGS Radha Govinda Swami
RNS Radhanatha Swami
RPS Romapada Swami
RSD Rohini Suta Das
RTS Rtadhvaja Swami
RVSD Ravindra Svarupa Das
SDA Sankarshan Das Adhikari
SDD Satyadeva Das
SDG Satsvarupa Dasa Goswami
SDHS Sridhar Swami
SED Suresvara Das
SKS Smita Krsna Swami
SNS Sacinandana Swami
SOS Somaka Swami
SRD Samik Rsi Das
SRS Sivarama Swami
SS Suhotra Swami
SSM Subhag Swami
TKG Tamal Krishna Goswami
TVS Trivikrama Swami
VBD Virabahu Das
VMS Vipramukhya Swami
VS Varsana Swami
VSD Vaisesika Das
VVD Vegavan Das
VVPS Vedavyasapriya Swami